گزارش شرکت ها - سه شنبه 13-09-97

سه شنبه, 13 آذر 1397 ساعت 07:45

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

رتاپ
تجارت الکترونيک پارسيان

آگهی توزیع گواهینامه های سپرده سهام جدید سهامداران شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ( سهامی عام ) 

 

 


قشرین
صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان

افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه)

به گزارش بورس اخبار ، شرکت صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان از مجموع 12.77 درصد سهام تحت مالکیت خود در شرکت فراورده های غذایی و قند تربت جام (سهامی عام) به میزان 3.36 درصد را به مبلغ (هر سهم ، 3,231 ريال) 33,870 میلیون ریال واگذار کرده.
بهاي تمام شده سهام يا حق تقدم واگذار شده در دفاتر شركت ، 969 میلیون ریال می باشد لذا پس از كسر مخارج انتقال مبلغ 32,704 میلیون ریال سود به شرکت صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان محقق شده.
درصد مالكيت قبل از واگذاري 12.77 درصد بوده که با کسر 3.36 درصد واگذار شده ، درصد مالكيت ناشر در شركت واگذار شده پس از واگذاری به میزان 9.41 درصد می باشد. 


زبینا
کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تغییرنرخ فروش شیرخام توسط انجمن های صنفی کارفرمایی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : با احترام، عطف به نامه مورخ 1397/8/28 (شماره پیگیری:491881 ) در خصوص اعلام نرخ فروش شیر خام توسط انجمن های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران، افزایش نرخ شیر خام توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاکنون ابلاغ نگردیده است شایان ذکر اینکه اثرات مدنظر درنرخ فروش علی رغم اینکه اعلام نگردیده در اطلاعات کنونی شرکت اعمال شده است همچنین نرخ فروش شیر در شش ماهه دوم سال مالی 1397، با احتساب حمل و نقل و شاخص های کیفی شیر خام مبلغ 21،000 ریال در نظر گرفته و از ابتدای مهرماه فروش شیر خام با نرخ مذکور صورت گرفته است. لذا از آنجا که مبالغ فروش برآوردی برای شش ماهه دوم سال مالی 1397 متناسب با افزایش نرخ فروش شیرخام مدنظر انجمن های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران می باشد. لذا در صورت ابلاغ نرخ مذکور به این شرکت نیز در برآوردهای عملیاتی شرکت برای سال مالی 1397 تغییری ایجاد نخواهد کرد. 


ثشاهد
شاهد

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش : از مبلغ 2,706,632,000,000 ریال به مبلغ 4,006,632,000,000 ریال
درصد افزایش سرمایه پیشنهادی : 48 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته
هدف : به منظور اجراي پروژه منطقه ويژه اقتصادي نمين واصلاح ساختارمالي شرکت
که در تاریخ 1397/08/01 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


خفنر
فنر سازي خاور

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1397/03/22 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 100,000 میلیون ریال به‌مبلغ 200,000 میلیون ریال ، تعداد 94,403,976 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 5,596,024 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1397/09/13 لغایت تاریخ 1397/09/27 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :  285149088
بانک : تجارت
شعبه :  ميدان توحيد

  


والبر
شرکت گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : واگذاري تعداد 192000000 سهم معادل 32 درصد از كل سهام در شركت پخش البرز
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/10/15 


فلوله
لوله و ماشين سازي ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : آگهي فروش سهام شركت نوآوران سبز احيا (سهامي خاص)
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/10/02
شرح فرآيند مزايده : آگهي مزايده عرضه عمومي سهام شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) در نظر دارد اصالتاً و وكالتاً تعداد 16.104.224 سهم شركت نوآوران سبز احياء (سهامي خاص)، جمعاً معادل 24.85 درصد سهام آن شركت را با مشخصات و شرايط ذيل بطور يك جا به اشخاص حقيقي يا حقوقي و از طريق مزايده واگذار نمايد :
1- مشخصات شركت نوآوران سبز احياء : فعاليت اصلي شركت عبارت است از : بازيافت ضايعات آهن آلات فلزي ، فروسيليس و ساير محصولات و همچنين خدمات پرسكاري . تاريخ تاسيس : 1386/04/27 . تاريخ بهره برداري : مرداد ماه 1386. سرمايه : سرمايه ثبت شده معادل 45.460 ميليون ريال به تعداد 45.460.000 سهم يكهزار ريالي و سرمايه در جريان ثبت معادل 20.540 ميليون ريال شامل 20.540.000 سهم يكهزار ريالي . سود خالص شناسايي شده به ازاي هر سهم : سال مالي منتهي به 1395/12/30 مبلغ 145ريال در ازاي هر سهم و سال مالي منتهي به 1396/12/29 مبلغ 814 ريال در ازاي هر سهم .
2- قيمت پايه مزايده سهام : قيمت پايه هر سهم 4.627 ريال . قيمت كل سهم عرضه شده 75.888 ميليون ريال .
3- شرايط پرداخت : معادل 50% كل مبلغ پيشنهادي برنده همزمان با انعقاد قرارداد و 50% باقيمانده آن طي مدت 30 روز پس از انعقاد قرارداد مبادله مي گردد .
4- سپرده شركت در مزايده : سپرده شركت در مزايده معادل 10 ميليارد ريال مي باشد كه به صورت چك بانكي به همراه پاكت پيشنهاد قيمت به شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) تحويل خواهد گرديد .
5- ساير شرايط :
5 - 1 - جهت دريافت اطلاعات و برگ شرايط مزايده و تحويل پيشنهادها تا پايان وقت اداري روز سه شنبه 1397/09/27 به دفتر مركزي شركت لوله و ماشين سازي ايران واقع در تهران – كيلومتر 10 جاده ساوه – ايستگاه چهاردانگه – نبش سه راه گلشهر مراجعه فرمائيد .
5 - 2 - پاكات پيشنهاد دهندگان در ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 1397/10/02 و با حضور تمامي شركت كنندگان در محل دفتر مركزي شركت لوله و ماشين سازي ايران به آدرس فوق الذكر ، بازگشايي و نفرات اول تا سوم در همان جلسه اعلام خواهند گرديد .
5 - 3 - پيشنهاداتي كه فاقد سپرده مندرج در بند 4 آگهي باشند و يا در موعد مقرر تحويل شركت لوله و ماشين سازي ايران نگردند و يا درج مبلغ پيشنهادي بصورت مبهم اعلام شده باشد فاقد اعتبار و باطل مي باشند .
5 - 4 - برنده حداكثر ظرف مدت چهار روز از تاريخ گشايش پاكات نسبت به امضاي قرارداد خريد سهام اقدام خواهد نمود و سپرده نفرات دوم و سوم همزمان با امضاء قرارداد با نفر اول به ايشان مسترد خواهد گرديد .
5 - 5 - در صورتيكه برنده از امضاي قرارداد مطابق مواد فوق استنكاف ورزد سپرده وي به نفع شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) ضبط و نفر بعدي به عنوان برنده مزايده اعلام خواهد گرديد . 


فباهنر
صنايع مس شهيد باهنر

افشای اطلاعات بااهمیت - (آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تاريخ آزادسازي يا فك رهن سهام : 1397/09/05
تاريخ توثيق يا مسدود شدن سهام : 1397/05/16
مشخصات سهامدار عمده
نام سهامدار عمده : شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)
تعداد كل سهام در مالكيت سهامدار عمده : 879,865,192 سهم
سهام در مالكيت سهامدار عمده نسبت به كل سهام شركت : 78.21 درصد
تعداد سهام آزاد يا فك رهن شده : 877,519,416 سهم
نسبت سهام آزاد شده یا فک رهن شده به كل سهام در مالكيت سهامدار عمده : 78 درصد
درصد سهام توثیق/مسدود مانده سهامدار عمده نسبت به كل سهام شرکت : 0 درصد

شرح : شرکت سرمایه گذاری صدرتامین(سهامی عام)به عنوان سهامدارعمده آن شرکت جهت انتشار اوراق سلف موازی استاندارد تعداد 877،519،416 سهم از سپرده تحت مالکیت خود در شرکت صنایع مس شهید باهنر(سهامی عام) را نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به استناد نامه شماره 15/53893 مورخ 1397/05/17 وثیقه نموده بوده که در تاریخ 1397/09/05به استناد نامه شماره 15/111403 مورخ 1397/09/07 سهام مذکور رفع توثیق گردیده است. 


زکشت
کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - صورت های مالی میان دوره ای- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : احتراماً، بازگشت به نامه مورخ 1397/09/10 به شماره پیگیری 495989 در خصوص اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای، موارد درخواستی به شرح ذیل به حضورتان اعلام میگردد:
1) در خصوص داراییهای در جریان تکمیل، این شرکت در راستای سیاست گذاری های انجام شده توسط سهامدار عمده مبنی بر رسیدن سقف دام مولد به 1500 راس، اقدام به سرمایه گذاری در خصوص ایجاد زیر ساختهای لازم نموده است. مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز جهت تکمیل طرحهای در جریان تکمیل ذکر شده در فرم تفسیری کدال 47.500 میلیون ریال برآورد می گردد که تا پایان شهریور ماه 1397 مجموعاً 25.941 میلیون ریال هزینه گردیده است که از این مبلغ 11.292 میلیون ریال در شش ماهه اول سال 1397 و مابقی در دوره های قبل هزینه گردیده است. با توجه به نوسانات نرخ ارز، تورم و مشکلات اقتصادی در شش ماهه اول سال 1397 پیشرفت طرح مذکور با سرعت کمتری ادامه پیدا کرده است و موجب افزایش در هزینه برآوردی اولیه گردیده است. برآورد می گردد تا پایان شهریور ماه سال 1398 طرحهای مذکور به صورت 100 درصدی تکمیل گردد. داراییهای در دست تکمیل تا پایان شهریور ماه سال 1397 به شرح فرم پیوست می باشد.
2) در خصوص تضامین انجام شده برای شرکت های گروه، با توجه به اینکه این تضامین مربوط به سرمایه در گردش دریافتی توسط شرکت های گروه می باشد، با هماهنگی به عمل آمده با این شرکت ها و سهامدار عمده، این تضامین تا پایان خرداد ماه سال 1398 عودت می گردد.
3) در خصوص نحوه محاسبه استهلاک داراییها، با توجه به فعالیت این شرکت در زمینه کشاورزی و دامپروری و در نظر گرفتن داراییهای استهلاک پذیر خاص این صنعت و با استناد به استاندارد حسابداری شماره 11 بندهای 47 الی 55 مبنی بر اینکه عمر مفید یک دارایی بر حسب استفاده مورد انتظار واحد تجاری از دارایی و همچنین خط مشی مدیریت دارایی در واحد تجاری تعریف می شود، بنابر این عمر مفید یک دارایی ممکن است کوتاهتر از عمر اقتصادی آن باشد. برآورد عمر مفید دارایی موضوعی قضاوتی است که عمدتاً مبتنی بر تجربه واحد تجاری در مورد داراییهای مشابه می باشد. لذا شرکت بر این اساس برای استهلاک داراییها از این روش و مفاد ماده 151 استفاده می کند.
4) در خصوص سرمایه گذاری های کوتاه مدت، افشای رویه در دروه های آتی ارائه می گردد. 


زگلدشت
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - معاملات با اشخاص وابسته و تغییر در ترکیب مشتریان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : احتراما" در اجرای افشای اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته و تغییر در ترکیب مشتریان به استحضار می رساند جهت تغییر در ترکیب مشتریان شرکت ،مقدار 25 تن شیر تولیدی روزانه جمعا" به میزان 17 درصد از مبالغ فروش پیش بینی شده برای شش ماهه دوم سال 1397 به عنوان مواد اولیه جهت تولید محصولات شرکت کیمیای و حدت اسپادان (شرکت سرمایه پذیر) با نرخ میانگین 21.500 ریال تا پایان سال به شرکت مذکور فروخته خواهد شد شایان ذکر اینکه این موضوع در گزارش تفسیری مدیریت منتهی به 1397/06/31در قالب صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده لحاظ شده است بدین ترتیب بر برآورد کلیه درآمدها و عملکرد سال 1397 تغییری ایجاد نمی کند. 


فاسمین
کالسيمين

افشای اطلاعات بااهمیت - (تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی (قیمت ارز) - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع : تغییر نرخ تسعیر ارز
تاريخ شناسايي سود/ زيان : 1397/06/31
واحد ارزي مرتبط : دلار
مبلغ دارايي يا بدهي ارزي مرتبط : 12,820,214
مقدار سود/ زيان
مبلغ : 456,656 میلیون ریال
درصد آن نسبت به سود سال قبل : 19 درصد
شرح موضوع و دلايل ايجاد سود/ زيان و معامله مرتبط با آن : مبلغ 12،820،214 دلار درگزارش صورتهای مالی منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده با نرخ تسعیر 42،000 ریال شناسایی شده لیکن با توجه به بخشنامه بانک مرکزی مورخ 1397/08/28 این نرخ به 77،620 ریال تغییر یافت که تاثیر آن بر سود خالص مبلغ 456،656 میلیون ریال می باشد، که درصورتهای مالی حسابرسی شده انعکاس یافته است 


وسبحان
سرمايه گذاري سبحان

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

موضوع مزایده : فروش 24/5 درصد سهام شرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارون متعلق به شرکت سرمایه گذاری سبحان
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/09/06
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : عطف به آگهی منتشره در صفحه 6 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 1397/08/28، شرکت سرمایه گذاری سبحان(سهامی عام) نسبت به واگذاری 245 سهم معادل 24/5 درصد سهام شرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارون از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نمود.
نتايج برگزاري مزايده : شرکت پتروشیمی آرش (سهامی خاص) به شماره ثبت 488919 به نمایندگی آقای علی زارع با سمت مدیرعامل به عنوان برنده مزایده انتخاب گردید.
مبلغ مورد توافق : 5,000 میلیون ریال
نحوه تسويه : ثمن معامله نقداً به نحو زیر تسویه گردید:
1- مبلغ 100.000.000 ریال (معادل یکصد میلیون ریال) طی چک رمزدار بین بانکی شماره 8286717 عهده بانک کارآفرین شعبه 3/97 فرشته مورخ 97/09/05
2- مبلغ 4.900.000.000 ریال (معادل چهار میلیارد و نهصد میلیون ريال) طی چک شماره 8286720 عهده بانک کارآفرین شعبه فرشته مورخ 97/09/07
تضمين هاي دريافت شده : مبلغ 100.000.000 ريال در زمان تحویل پاکت مزایده به عنوان تضمین تا زمان عقد قرارداد تحویل گردید که بعد از امضاء قرارداد توسط طرفین معامله، مبلغ مذکور نیز به عنوان بخشی از ثمن معامله محسوب گردید.
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 17,876 میلیون ریال 


تلیسه
دامداري تليسه نمونه

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/04 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 70,000 میلیون ریال به‌مبلغ 210,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 140,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/09/17 لغایت تاریخ 1397/10/16 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :  360-816-935628-1
بانک :  سینا
شعبه :  شهریار

 


اپرداز
آتيه داده پرداز

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه 

میزان افزایش : از مبلغ 500,000,000,000 ریال به مبلغ 750,000,000,000 ریال
دصد افزایش : 50 درصد
محل تامین اعتبار : از محل سود انباشته
هدف : به منظور جلوگيري از خروج نقدينگي و استفاده از مزاياي معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل سود انباشته
که در تاریخ 1397/09/07 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 13 آذر 1397 ساعت 18:08
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com