گزارش شرکت ها - شنبه 22-10-97

شنبه, 22 دی 1397 ساعت 08:16

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

فبیرا
صنايع بسته بندي ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افشای اطلاعات فروش بخشی از املاک مازاد شرکت صنایع- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

شرح رویداد : افشاي اطلاعات فروش بخشي از املاک مازاد شرکت صنايع بسته بندي ايران 


شتهران
داروسازي تهران شيمي

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 148,500,000,000 ریال به مبلغ 445,500,000,000 ریال
دصد افزایش : 200 درصد
محل تامین اعتبار : از محل سود انباشته
هدف : به منظور جبران مخارج سرمايه اي انجام شده و اصلاح ساختار مالي
که در تاریخ 1397/10/22 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


داوه
داروسازي آوه سينا

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 350,000,000,000 ریال به مبلغ 480,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 37 درصد
محل تامین اعتبار : از محل سود انباشته
هدف : به منظور تکميل طرح توليد داروهاي ضد سرطان و اصلاح ساختار مالي
که در تاریخ 1397/10/22 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


خودرو
ايران خودرو

افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نوع محصول/خدمت : محصولات توليدي گروه ايران خودرو
نرخ قبلي : 373,820,105 ريال
نرخ جديد : 485,965,684 ريال
مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : 228,546,372 میلیون ریال
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 72 درصد
شرح : بدليل متنوع بودن محصولات نرخ ميانگين قبلي فروش محصولات و همچنين نرخ هاي جديد فروش محصولات به صورت ميانگين در اطلاعيه ثبت شده است ، قيمتهاي جديد در فايل پيوست اعلام ميگردد .در خصوص خودروهايي كه مشمول قيمت گذاري ميباشند افزايش فوق براي خودروهاي تعهد شده از تاريخ 1397/6/1 لغايت 1397/9/30 با نرخ 30درصدافزايش ميباشند و براي تعهدات بعد از تاريخ1397/10/1 بر اساس 5درصد كمتر از قيمت حاشيه بازار منظور خواهد شد.در خصوص خودرو هايي كه مشمول قيمت گذاري نميباشند ، افزايش قيمت براساس 5درصد كمتر از حاشيه بازار از تاريخ 1397/06/01 اعمال خواهد شد. 


سدبیر
سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 102,000,000,000 ریال به مبلغ 250,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است. 

شرح

مبلغ (ریال)

مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده :  26,694,197,486
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده :  377,650,637
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده :  26,316,546,849
تعداد حق تقدم های استفاده نشده :  62,564,954
مبلغ متعلق به هر حق تقدم :  420

 


حخزر
کشتيراني درياي خزر

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : فروش ملک تجاری در رشت (ساختمان سابق فروشگاه شهر و روستا )
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/10/22
شرح فرآيند مزايده : فروش ملک تجاری در رشت -خیابان سعدی-(ساختمان سابق فروشگاه شهر و روستا)به متراژ2129.25متر مربغ
تاريخ برآورد شده جهت مشخص شدن نتايج : 1397/11/25 


خموتور
موتورسازان تراکتورسازي ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : 1,713,631 میلیون ریال
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 99 درصد
شرح : باعنايت به افزايش نرخ مواد اوليه و قطعات مصرفي و تاثير آن بر بهاي تمام شده، نرخهاي فروش محصولات اين شركت به ميزان 30 درصد افزايش يافته است. 


خساپا
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)

افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نوع محصول/خدمت : محصولات توليدي گروه خودرو سازي سايپا
نرخ قبلي : 253,368,571 ريال
نرخ جديد : 329,435,714 ريال
مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل 119,799,476 میلیون ریال
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 99 درصد
شرح : به دليل متنوع بودن محصولات نرخ ميانگين قبلي فروش محصولات و همچنين نرخ هاي جديد فروش محصولات به صورت ميانگين محاسبه و دراطلاعيه ثبت شده ، ليكن صورت ريز نرخهاي جديد فروش محصولات در فايل پيوست اعلام گرديده است . در خصوص خودروهايي كه مشمول قيمت گذاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مي باشند ، افزايش قيمتهاي فوق براي خودروهاي تعهد شده از تاريخ 1397/06/01 لغايت 1397/09/30 اعمال مي گردد و براي تعهدات بعدي براساس 5 درصد كمتر از قيمت حاشيه بازار منظور خواهد شد كه متعاقباً فهرست قيمتي آن ارائه خواهد شد. در خصوص خودروهايي كه مشمول قيمت گذاري نمي باشند ، افزايش قيمت براساس 5 درصد كمتر از قيمت حاشيه بازار از تاريخ 1397/06/01 اعمال خواهد شد .

درصد تغییر قیمت : 30 درصد 


ذوب
سهامي ذوب آهن اصفهان

آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/01 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 33,180,587 میلیون ریال به‌مبلغ 61,503,538 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 28322951 میلیون ریال و ) در تاریخ 1397/10/15 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 


شلیا
مواد ويژه ليا

افشای اطلاعات بااهمیت - (شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبلی - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

تاريخ توقف فعاليت : 1397/10/10
تاريخ شروع مجدد فعاليت : 1397/10/20
شرح علت توقف و برنامه شروع مجدد : با سلام و احترام عطف به نامه مورخ 10/10/1397 به شماره 17639 در خصوص توقف خطوط تولید تیشو و الیاف شرکت مواد ویژه لیا به علت اتمام موجودی یخ شیشه (یارن) و تاخیر در حمل محموله یارن خریداری شده از کشور چین (نبودن کشتی) به استحضار میرساند بعد از تلاش مستمر موفق به تهیه محدود یارن از محل بازار داخل شدیم. در این راستا، خط تولید تیشو از تاریخ 20/10/97 در مدار تولید قرارگرفته و خط تولید الیاف به علت انباشت زیاد الیاف، متعاقبا بعد از دریافت محموله اصلی یارن راه اندازی می گردد.
سهم بخش/ فعاليت متوقف شده از درآمدهای عملیاتی شرکت
مبلغ درآمدهای عملیاتی سال مالی گذشته : 247,495 میلیون ریال
سهم بخش از درآمدهاي عملياتي سال مالي گذشته : 100 درصد 


وحکمت
بيمه حکمت صبا 

اطلاع رسانی در مورد تأدیه بخشی از الباقی سرمایه پرداخت نشده 

 

 

 

آخرین ویرایش در شنبه, 22 دی 1397 ساعت 17:57
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com