ارزیابی قیمت برخی شرکت های پتروشیمی بر اساس صورت های مالی 6 ماهه

سه شنبه, 01 آبان 1397 ساعت 12:07

گزارش های 6 ماهه شرکت ها بالاخره روی کدال قرار گرفت و همانطور که انتظار می رفت پتروشیمی ها سردمدار این گزارش ها بودند.

بر اساس این گزارش ها مشاهده می گردد که برخی از این شرکت ها داری پی بر ای کوچکی می باشند که برای نمونه چند سهم شاخص این گروه را مورد بررسی قرار می دهیم.

1- شرکت پتروشیمی زاگرس
سرمایه شرکت : 2،400 میلیار ریال
سود محقق شده 6 ماهه : 21،900 میلیار ریال
سود هر سهم در 6 ماه : 9،135 ریال
سود قابل دسترسی در 29 اسفند 97 : 22،000 ریال تا 24،000 ریال
قیمت پیشنهادی سهم بر مبنای پی بر ای 5 : 110،000 ریال

2 - شرکت پتروشیمی پارس
سرمایه شرکت : 6،000 میلیار ریال
سود محقق شده 6 ماهه : 24،000 میلیار ریال
سود هر سهم در 6 ماه : 4،032 ریال
سود قابل دسترسی در 29 اسفند 97 : 10،000 ریال تا 11،000 ریال
قیمت پیشنهادی سهم بر مبنای پی بر ای 5 : 50،000 ریال

3 - شرکت پتروشیمی کرمانشاه
سرمایه شرکت : 3،529 میلیار ریال
سود محقق شده 6 ماهه : 2،564 میلیار ریال
سود هر سهم در 6 ماه : 727 ریال
سود قابل دسترسی در 29 اسفند 97 : 1،800 ریال تا 1،950 ریال
قیمت پیشنهادی سهم بر مبنای پی بر ای 5 : 9،000 ریال

4 - شرکت پتروشیمی فن آوران
سرمایه شرکت : 950 میلیار ریال
سود محقق شده 6 ماهه : 6،443 میلیار ریال
سود هر سهم در 6 ماه : 6،783 ریال
سود قابل دسترسی در 29 اسفند 97 : 17،000 ریال تا 18،000 ریال
قیمت پیشنهادی سهم بر مبنای پی بر ای 5 : 85،000 ریال

5 - شرکت پتروشیمی مارون
سرمایه شرکت : 4،000 میلیار ریال
سود محقق شده 6 ماهه : 14،600 میلیار ریال
سود هر سهم در 6 ماه : 3،652 ریال
سود قابل دسترسی در 29 اسفند 97 : 9،000 ریال تا 10،000 ریال
قیمت پیشنهادی سهم بر مبنای پی بر ای 5 : 50،000 ریال

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com