شفاف سازی سازمان بورس در خصوص افزایش سرمایه پارس خودرو

یکشنبه, 15 اسفند 1395 ساعت 12:35

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار، در مورد افزایش سرمایه شرکت پارس خودرو و نحوۀ تبدیل مطالبات سهامدار عمده(شرکت سایپا) شفاف سازی کرد.

 

به گزارش بورس اخبار ازپایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ، غلامرضا ابوترابی، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس عنوان کرد: شرکت پارس خودرو (سهامی عام) در راستای انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی و به منظور رعایت مصوبۀ 25 خرداد سال 88 هیئت‌مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سایپا (سهامی عام) را به عنوان متعهد پذیره‌نویس معرفی کرده است.

وی افزود: سازمان بورس در تاریخ 27 آبان ماه 95 با انجام افزایش سرمایه شرکت پارس خودرو از مبلغ شش هزار و هفتصد و هفتاد و چهار میلیارد ریال به مبلغ بیست و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی (یازده هزار و هفتصد و هشتاد و یک میلیارد ریال) و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (مبلغ چهارهزار و صد و شصت و پنج میلیارد ریال) به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از شرایط و مزایای معافیت مالیاتی مقرر در آیین نامه اجرایی ماده 17قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات موافقت کرد.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس با بیان اینکه در مجوز مذکور اشاره شده که تهاتر مطالبات متعهد پذیره‌نویس به‌منظور خرید حق‌تقدم های استفاده نشده در دوره عرضه عمومی امکان­پذیر نیست و متعهد پذیره نویس باید نسبت به خرید حق‌تقدم‌های استفاده نشده از طریق آورده نقدی اقدام کند، گفت: برای بررسی موضوع جلسه ای در سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور مدیران عامل شرکت های سایپا (سهامدار عمده و متعهد پذیره‌نویس) و شرکت پارس خودرو برگزار شد و موضوع به سهامدار عمده و مسئولین شرکت پارس خودرو اعلام شد و آنها با علم و آگاهی از شرایط موجود به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه اقدام کردند.

وی در ادامه افزود: باتوجهبهبند4اظهارنظربازرسقانونیشرکتنسبتبهگزارشتوجیهیافزایشسرمایهمبنیبراینکه"مطالباتسهامدارعمدهبابتواگذاریبخشیازسهامشرکت‌هایفرعیگروهکهبر اساسگزارشارزیابیکارشناسانرسمیدادگستریمنتخبشرکتسایپا (سهامداراصلیوفروشنده) وبر مبنایارزشروزخالصدارائی‌هایآنشرکت(بدوندرنظرگرفتنسایرمبانیتعیینارزشومحدودیت هایکارشناسدرتعیینارزشبرخیازدارائی هایواگذاری) تعیینگردیده" وهمچنینبند7اظهارنظربازرسقانونیمبنیبراینکه"مبلغافزایشسرمایهعمدتاًشاملمطالباتایجادشدهشرکتسایپا(سهامدار عمده)ازمحلانتقالمالکیتشرکت هایفرعیگروهبهشرکتموردرسیدگیبهمبلغ 972ر7 میلیاردریال است،سهمسهامداراناقلیتدرافزایشسرمایهپیشنهادیشاملمبلغ 3793 میلیاردریالاستکهبایدبصورتنقدیتامین شود.

ابوترابی ادامه داد: در استعلامصورتگرفتهتوسطسهامدارعمده شرکتازبازرسقانونی سازمان حسابرسی ونامهشماره 9521289 مورخ 28 آبان 95 سازمانحسابرسی، در راستای ضرورت رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام،مقرر شددر مجمع عمومی فوق العاده ابتدانظرسهامداراناقلیتدرخصوصتبدیلمطالباتایجادشدهناشیازواگذاریدارایی های سهامداراصلیبهشرکتپارسخودروبهحسابافزایشسرمایه در مرحلۀ استفاده از حق تقدماخذشود ودرصورتموافقتاکثریتسهامداران وتبدیلمطالباتسهامدارعمدهبهحسابافزایشسرمایه،سهامدارعمدهپسازآگاهیازنظرسهامداراناقلیترایخودرابراساسنظرآناناعلامکنند.

وی اضافه کرد: قیمت سهام شرکت در تاریخ 25 آبان 95 قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه در محدود قیمتی 300ر1 ریال بود و پس از تصویب افزایش سرمایه توسط مجمع یاد شده و بازگشایی نماد معاملاتی، قیمت آن در محدود 890 ریال شد.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای ادامه داد: جزء سهامدار عمده که دارای مطالبات بوده و مجمع با تبدیل مطالبات سهام داران عمده به سهام موافقت کرد و مقرر شد سایر سهامداران به منظور مشارکت در افزایش سرمایه  نسبت به واریز نقدی اقدام کنند.

وی افزود: در پایان مهلت 60 روزه استفاده از حق تقدم­ ها (از تاریخ 16 آذر 95 لغایت 15 بهمن 95) تعداد 423ر008ر015ر8 حق تقدم توسط سهامداران مورد استفاده قرار گرفت که سهم سهامداران خرد بسیار ناچیز بود و تعداد 577ر217ر766ر3 حق­ تقدم (متعلق به سهامداران خرد) مورد استفاده قرار نگرفت. با توجه به محدودیت زمانی( تا پایان سال 95) به منظور ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و استفاده از معافیت مالیاتی آن، شرکت دوره عرضۀ عمومی حق‌تقدم‌های استفاده نشده را به مدت 15 روز و از تاریخ اول اسفند 95 لغایت 15 اسفند 95 تعیین کرد.

ابوترابی درخصوص خرید حق تقدم‌های استفاده نشده به قیمت 1 ریال توسط شرکت سایپا افزود: با توجه به اینکه قیمت آخرین معامله حق تقدم در تاریخ 13 بهمن 95 برابر با 55 ریال بود، کسانی که در تاریخ یاد شده حق تقدم به قیمت 55 ریال خریداری کردند، عملاً سهمی را که در زمان مزبور برابر با قیمت 904 ریال بود به قیمت 1055 ریال (16 درصد بالاتر) و بدون توجه به شفاف‌سازی‌های اعلام شده در سامانه کدال خریداری کردند.

وی گفت: با عنایت به مفاد مادۀ 65 دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، هیئت‌مدیره شرکت‌ها پذیرفته شده در بورس باید حداکثر تلاش خود را جهت فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به بهترین قیمت انجام دهند. در راستای تحقق مفاد مادۀ یاد شده، شرکت‌ها می‌توانند حق تقدم‌های استفاده نشده را به صورت عمده به فروش برسانند. هیئت‌مدیره شرکت پارس خودرو (سهامی عام) در راستای منافع سهامداران خرد در تاریخ سوم اسفند 95 اقدام به انتشار اطلاعیه عرضه حق‌تقدم استفاده نشده به صورت عمده (غیرمدیریتی) با قیمت پایه 10 ریال کرد که هیچ درخواستی برای خرید این حق تقدم‌ها ارائه نشد. با توجه به اینکه معاملات سهام در بازار بر اساس مکانیزم عرضۀ و تقاضا تعیین می‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار هیچگاه به شرکت‌ها تکلیف نمی‌کند که حق تقدم‌ها را به چه قیمتی عرضه کند.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای در پایان مجدداً تاکید کرد که هیئت‌مدیره شرکت پارس خودرو و سهامدار عمده (شرکت سایپا) به عنوان متعهد پذیره‌نویس باید حداکثر تلاش خود را به منظور خرید حق تقدم‌های استفاده نشده با بهترین قیمت انجام دهند و مسئولیت پاسخگویی به شکایت‌های مطرح شده از سوی سهامداران و سرمایه‌گذاران در این ‌خصوص بر عهده اعضای هیئت‌مدیره شرکت و متعهد پذیره‌نویس است.

وی افزود: همچنین شکایت‌های احتمالی نیز در این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 15 اسفند 1395 ساعت 13:35

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com