سود شرکت ها

غگل گلوکوزان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
خبهمن گروه بهمن زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (اصلاحیه)
وصندوق سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
وساخت سرمايه گذاري ساختمان ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ثقزوي عمران و سازندگي استان قزوين پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده…
ثاخت بين المللي توسعه ساختمان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به…
وبرق سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوين زمانبندی پرداخت سود دوره…
قنيشا قند نيشابور زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۵/۰۶/۳۱
چافست افست زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
ثقزوي عمران و سازندگي استان قزوين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ونيرو سرمايه گذاري نيرو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ثشرق سرمايه گذاري مسکن شمال شرق زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com