سود شرکت ها

خبازرس بازرسي مهندسي و صنعتي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ثغرب سرمايه گذاري مسکن شمالغرب زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
وثخوز سرمايه گذاري و توسعه خوزستان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
شپديس پتروشيمي پرديس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
وصندوق سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري آگهي پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده…
سپاها سيمان سپاهان آگهي پرداخت سود سهام سهامداران حقيقي
ونوين بانک اقتصاد نوين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
آ س پ آ.س.پ زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
وثنو سرمايه گذاري ساختمان نوين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
حخزر کشتيراني درياي خزر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سدشت صنايع سيمان دشتستان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
وجامي سرمايه گذاري جامي زمانبندی پرداخت سود دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
دالبر البرز دارو اطلاعيه پرداخت سود سهام سال ۱۳۹۴

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com