سود شرکت ها

ديران ايران دارو اطلاعيه پرداخت سود سهام
فولاي صنايع فولاد آلياژي يزد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
شيران سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
رکيش کارت اعتباري ايران کيش فرم پرداخت سود سهام سال مالي ۹۴ سهامداران
خبازرس بازرسي مهندسي و صنعتي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
شگل گلتاش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
فاراک ماشين سازي اراک زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
خراسان پتروشيمي خراسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
دسانکو داروسازي سبحان انکولوژي معرفي بانک جهت پرداخت سود سهامداران سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
بکاب صنايع جوشکاب يزد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
ثرود سرمايه گذاري مسکن زاينده رود زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
اتکام بيمه اتکايي امين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (اصلاحیه)
چنوپا نئوپان 22 بهمن زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (اصلاحیه)

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com