سود شرکت ها

نوين بيمه نوين واريز وجوه حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده
ونيکي سرمايه گذاري ملي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
بهپاک صنعتي بهپاک زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
ولغدر ليزينگ خودرو غدير زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
شتهران داروسازي تهران شيمي زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
وبوعلي سرمايه گذاري بوعلي زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پکوير کوير تاير زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
ولساپا ليزينگ رايان سايپا آگهي پرداخت وجوه حاصل از حق تقدم هاي استفاده نشده
کگل معدني و صنعتي گل گهر آگهي پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده…
واتي گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند آگهي پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم هاي…
وغدير سرمايه گذاري غدير زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
وغدير سرمايه گذاري غدير پرداخت حق تقدم استفاده نشده
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com