سود شرکت ها

فسا پتروشيمي فسا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
خگستر گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
جهرم پتروشيمي جهرم زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
داراب پتروشيمي داراب زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
پدرخش توليدي و صنعتي درخشان تهران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
بورس بورس اوراق بهادار تهران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
شتران پالايش نفت تهران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
شکبير پتروشيمي امير کبير زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
وسنا سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
لبوتان گروه صنعتي بوتان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
دکوثر داروسازي کوثر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
خودکفا شرکت اقتصادي و خودکفائي آزادگان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
دتهران داروسازي تهران دارو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com