سود شرکت ها

غشصفا شير پاستوريزه پگاه اصفهان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ شرکت …
لابسا آبسال زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شرکت آبسال زمانبندی پرداخت…
غسالم سالمين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شرکت سالمین زمانبندی پرداخت…
حخزر کشتيراني درياي خزر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شرکت کشتيراني…
فولاژ فولاد آلياژي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سدبير سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به…
تابا تابان نيرو سپاهان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
پاسا ايران ياسا تاير و رابر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
افرا افرانت زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شرکت افرانت زمانبندی پرداخت…
غاذر کشت و صنعت پياذر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
مارون پتروشيمي مارون زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
شنفت نفت پارس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (اصلاحیه)

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com