سود شرکت ها

دابور داروسازي ابوريحان دريافت شناسه پرداخت براي واريز وجوه حق تقدم
قشير توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد اطلاعيه درخواست تکميل مشخصات سهامداري
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
غمارگ مارگارين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
غويتا ويتانا زمانبندی پرداخت سود دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
نوين بيمه نوين واريز وجوه حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده
ونيکي سرمايه گذاري ملي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
بهپاک صنعتي بهپاک زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
ولغدر ليزينگ خودرو غدير زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
شتهران داروسازي تهران شيمي زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
وبوعلي سرمايه گذاري بوعلي زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پکوير کوير تاير زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
ولساپا ليزينگ رايان سايپا آگهي پرداخت وجوه حاصل از حق تقدم هاي استفاده نشده

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com